Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem niniejszej Informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

(i) Administratorem Państwa danych osobowych jest Paczka Wędlin z Rusiborza Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Słupcy (62-400 Słupca), ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, NIP 6671770478

(ii) Administrator nie powołał inspektora ochrony danych; kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora można uzyskać pod adresem e-mail rodo@grupa-partner.pl

(iii) dane osobowe Kontrahenta przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z wykonaniem umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

(a) w zakresie realizacji umowy – umowa / transakcja handlowa,
(b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
(c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią,
(d) w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda Kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
(e) w zakresie monitoringu – prawnie uzasadniony interes administratora;
monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

(iv) odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

(a) Administrator i przedstawiciele Administratora,
(b) pracownicy Administratora oraz firmy zewnętrzne zajmujący się obsługą finansowo –księgową oraz kadrowo-płacową u Administratora,
(c) podmiot zewnętrzny zajmujący się obsługą informatyczną Administratora,
(d) Inni odbiorcy, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
(v) dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie maksymalnie 14 dni.

(vi)
Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

(vii) Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta narusza postanowienia RODO;
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(viii)
podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy.

(ix)
dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji drogą mailową pod adres e-mail rodo@grupa-partner.pl

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Enter your search & hit enter