Regulamin konkursu „Wielkanoc z Paczką z Rusiborza”

 

§ 1. Definicje


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – prowadzony pod nazwą „Wielkanoc z Paczką z Rusiborza” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. „Organizator” – organizatorem konkursu jest Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, adres: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876643, NIP: 6671770478, REGON: 367142448.

3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna.

4. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w konkursie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. „Zadanie Konkursowe” – w komentarzu pod postem konkursowym należy zamieścić przepis i zdjęcie samodzielnie wykonanej potrawy wielkanocnej. 

6. „Zgłoszenie Konkursowe” – poprzez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym zawierającego przepis i zdjęcie samodzielnie wykonanej potrawy wielkanocnej, które jest warunkiem koniecznym do spełnienia, aby przystąpić do udziału w Konkursie.

7. ”Komisja Konkursowa” – osoby powołane przez Organizatora i Fundatora nagród do: weryfikacji spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, oceny wykonania Zadania Konkursowego, wyłonienia Laureata/ów Konkursu, w drodze wyboru przez Komisję Konkursową, najciekawiej wykonanego Zadania Konkursowego.

8. „Laureat Konkursu” – osoba/y wyłoniona/y przez Komisję Konkursową, które zdaniem Komisji najlepiej wykonały Zadanie Konkursowe. „Nagroda I miejsce” – Duża Paczka Wędlin z Rusiborza, „Nagroda II i III miejsce” – rabat 10% na zakupy na www.paczkazrusiborza.pl,  . 

 

§ 2. Postanowienia ogólne


1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 31.03.2021 r. od godziny 16:00 i trwa do 06.04.2021 r. do godz. 23:59.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Paczka Wędlin z Rusiborza w serwisie Facebook.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8. Uczestnik może w ramach Konkursu zamieścić tylko jedno zdjęcie lub dodać tylko jeden przepis.

9. Serwis Facebook nie jest Organizatorem Konkursu.


§ 3. Nagrody oraz zasady prowadzenia konkursu


1. Nagrodami w konkursie są: Duża Paczka Wędlin z Rusiborza (I miejsce), rabat 10% na zakupy na www.paczkazrusiborza.pl (II i III miejsce).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika, łącznie następujących warunków:

– Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.

– Wykonać zadanie konkursowe.

Spełnienie powyższych warunków stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, spośród wszystkich opublikowanych zdjęć, Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów, których nagrodzi.

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

5. Zamieszczone Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 pkt. 5 nie będą przyjmowane.

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niebrania pod uwagę odpowiedzi, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

9. Uczestnik publikując odpowiedź udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi przez Paczkę z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, w szczególności wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń Konkursowych, które w jego opinii pochodzą od osób (kont) budzących podejrzenia co do autentyczności.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby Zwycięzców, jeśli w Konkursie weźmie udział niewystarczająca liczba Uczestników spełniających kryterium autentyczności (zob. § 3 punkt 10.) lub liczba nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych spełniających § 3 punkt 1 będzie niewystarczająca.


§ 4. Prawa autorskie


1. Każdy Uczestnik, który opublikował zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, 

że jest wyłącznym autorem zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że dodane w ramach Konkursu zdjęcie nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego zdjęcia przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.


§ 5. Ogłoszenie wyników oraz wydawanie nagród


1. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród wszystkich opublikowanych zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników konkursu, wyłoni 3 (I, II i III miejsce), których autorzy zostaną nagrodzeni.

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody, o których mowa w §3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez publikację wyników w poście na profilu Paczki Wędlin z Rusiborza w serwisie Facebook do dnia 16.04.2021 r. do godziny 16:00.

6. Laureat Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, mail w celu przesłania kodu na odbiór nagrody.

7. Podanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu przez Laureata Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Laureata Konkursu na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.

9. Organizator przekaże nagrody w postaci kodów uprawniających do dokonania zamówień w sklepie www.paczkazrusiborza.pl ze specjalna zniżką (I miejsce 100% zniżki, II i III miejsce 10% zniżki), kupon będzie ważny 30 dni od daty przykazania.

10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

11. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

12. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 6. Zmiana regulaminu konkursu


1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania.

 

§ 7. Wejście w życie Regulaminu Konkursu


1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 31.03.2021 r.

 

§ 8. Ochrona Danych Osobowych


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, adres: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876643, NIP: 6671770478, REGON: 367142448. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego) na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora oraz przesłania przez Organizatora wiadomości Zwycięzcom Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród, do realizacji rozliczeń podatkowych i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4.Dane osobowe Laureatów, będą przechowywane przez okres wynikający z ewentualnych rozliczeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą być ponoszone wobec Administratora Danych.

 

§ 9. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Halo Wrocław” na następujący adres: Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@paczkazrusiborza.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lub zwrotnej wiadomości e-mail.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 10. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Enter your search & hit enter