Regulamin Programu Partnerskiego

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa założenia, zasady, warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz prawa i obowiązki uczestników Programu Partnerskiego oraz Organizatora.

2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest spółka Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876643, NIP: 6671770478, REGON: 367142448.

3. Program Partnerski jest prowadzony za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

 

§ 2
Definicje

1. Niżej wymienionym terminom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadawać następujące znaczenie:

a) Administrator lub Organizator lub Sprzedawca – Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą 
w Słupcy.

b) Indywidualny kod oraz link polecający – unikalny kod lub link wygenerowany na rzecz Partnera 
i przypisany do indywidualnego Konta Partnera, który służy do polecania Sklepu internetowego.

c) Konto – konto w Sklepie internetowym, założone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

e) Paczka – dostępny w Sklepie internetowym zespół Produktów, w skład którego wchodzą łącznie Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

f) Partner – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uczestniczy albo zamierza uczestniczyć w Programie Partnerskim.

g) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, wchodząca wraz z innymi Produktami w skład Paczki.

h) Program lub Program Partnerski – uregulowany niniejszym Regulaminem Program Partnerski.

i) Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności:

• założenia i zasady przeprowadzenia Programu Partnerskiego;
• zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim;
• prawa i obowiązki Partnera i Organizatora.

j) Regulamin Sklepu internetowego – regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.

l) Sklep internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

m) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą Formularza zamówienia i stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Produktów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości (dot. rodzaju i ilości Paczek, a także opcji „Bierz Co Chcesz!”), w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia.

 

§ 3
Przystąpienie do Programu Partnerskiego

1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest założenie Konta w Sklepie internetowym 
i sfinalizowanie przynajmniej jednego Zamówienia. Zasady utworzenia Konta w Sklepie internetowym reguluje Regulamin Sklepu internetowego.

3. Kupujący może przystąpić do Programu Partnerskiego poprzez:

a) rejestrację Konta i przystąpienie do Programu Partnerskiego podczas rejestracji Konta;

b) rejestrację Konta, a następnie po rejestracji Konta przystąpienie do Programu Partnerskiego za pośrednictwem zakładki „Program Partnerski” znajdującej się na Koncie Kupującego;

c) przystąpienie do Programu Partnerskiego podczas składania Zamówienia;

d) kontakt z konsultantem z Działu Sprzedaży Sklepu internetowego.

3. Kupujący przystępujący do Programu Partnerskiego oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, jak 
i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy przystąpieniu do Programu Partnerskiego.

§ 4
Warunki techniczne

1. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego, warunkującego prawidłowe przystąpienie i uczestnictwo w Programie Partnerskim jest:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies;

b) posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej;

c) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. Partner obowiązany jest do uczestnictwa w Programie Partnerskim w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora i osób trzecich. Partner obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Partnera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
Zasady Programu Partnerskiego

1. Partner po przystąpieniu do Programu Partnerskiego otrzymuje indywidualny kod oraz link polecający.

2. Partner może przekazywać otrzymany indywidualny kod lub link polecający wielokrotnie, dowolnej liczbie osób.

3. Partnerowi na wirtualny portfel znajdujący się na Koncie zostaną przyznane środki w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości Zamówienia złożonego przez Kupującego z wykorzystaniem indywidualnego kodu lub linku polecającego otrzymanego od Partnera. W przypadku przystąpienia przez tego Kupującego do Programu Partnerskiego i uzyskaniu przez niego samego statusu Partnera, pierwszy Partner nie będzie otrzymywać wyżej wskazanej prowizji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych 
w §5 ust. 9 i 10 poniżej.

4. Partnerowi na wirtualny portfel zostaną również przyznane środki w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości własnych Zamówień składanych przez Partnera, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych 
w §5 ust. 9 i 10 poniżej.

5. Prowizja, o której mowa w ustępach powyżej,, nie jest naliczana od całej wartości kosztów przesyłki Zamówienia.

6. Przyznanie Partnerowi środków z tytułu prowizji nastąpi:

a) w przypadku płatności za pośrednictwem szybkiego przelewu – z chwilą zaksięgowania wpłaty i zmiany statusu Zamówienia na status „w realizacji”;

b) w przypadku płatności za pobraniem – z chwilą zmiany statusu Zamówienia na status „zrealizowaneodebrane”.

7. Partner może wymieniać środki zgromadzone w wirtualnym portfelu na kupony rabatowe, do wykorzystania podczas kolejnych Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez ich wygenerowanie 
w zakładce „Program Partnerski” na Koncie Partnera. Partnerowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego w zamian za środki zgromadzone w wirtualnym portfelu.

8. Kupujący, który otrzymał od Partnera indywidualny kod lub link polecający, może sam przystąpić do Programu Partnerskiego i stać się Partnerem i otrzymać własny indywidualny kod lub link polecający.
1. Pomimo uczestnictwa w Programie Partnerskim Partner może dokonać Zamówienia przy użyciu indywidualnego kodu lub linku polecającego innego Partnera, co będzie skutkowało przyznaniem temu drugiemu Partnerowi na jego wirtualny portfel, środków w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości Zamówienia pierwszego Partnera.

9. Podczas pierwszego Zamówienia składanego przez Kupującego z użyciem indywidualnego kodu lub linku polecającego innego Partnera i przystąpieniu do Programu Partnerskiego przez Kupującego:

a) 5% wartości pierwszego Zamówienia Kupującego, który przystąpił do Programu i stał się Partnerem, przekazywane jest na wirtualny portfel Partnera, od którego Kupujący otrzymał ww. indywidualny kod lub link polecający;

b) Kupujący, który przystąpił do Programu i stał się Partnerem, otrzyma na swój wirtualny portfel środki w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości własnych Zamówień dopiero podczas drugiego i kolejnych składanych przez siebie Zamówień (w przypadku tych Zamówień pierwszy Partner nie będzie otrzymywać wyżej wskazanej prowizji).

Powyższe zasady nie mają zastosowania, gdy podczas składania przez Kupującego pierwszego Zamówienia Kupujący, który przystąpił do Programu i stał się Partnerem, usunie indywidualny kod otrzymany od Partnera z Zamówienia. W takim przypadku Kupujący, który przystąpił do Programu i stał się Partnerem, otrzyma na swój wirtualny portfel środki w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości własnych Zamówień już od pierwszego złożonego przez siebie Zamówienia. W takim przypadku pierwszy Partner nie otrzyma wyżej wskazanej prowizji ani od pierwszego, ani od kolejnych Zamówień składanych przez Kupującego będącego Partnerem, z zastrzeżeniem §5 ust. 10 poniżej.

10. Pomimo uczestnictwa w Programie Partnerskim Partner może dokonać Zamówienia przy użyciu indywidualnego kodu lub linku polecającego innego Partnera, co będzie skutkowało przyznaniem temu drugiemu Partnerowi na jego wirtualny portfel, środków w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości Zamówienia pierwszego Partnera. W takim przypadku pierwszy Partner (dokonujący Zamówienia przy użyciu indywidualnego kodu lub linku polecającego innego Partnera) nie otrzyma prowizji za własne Zamówienie dokonane przy użyciu indywidualnego kodu lub linku polecającego innego Partnera.

11. Po przekroczeniu w danym miesiącu kalendarzowym wartości Zamówień Partnera oraz Zamówień Kupujących dokonanych z wykorzystaniem indywidualnego kodu lub linku polecającego tego Partnera powyżej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), nastąpi naliczanie 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kolejnych Zamówień, zamiast 5% (słownie: pięć procent). Przykład: wartość Zamówień Partnera i Zamówień Kupujących dokonanych z wykorzystaniem indywidualnego kodu lub linku polecającego Partnera w danym miesiącu kalendarzowym w wysokości 1200 zł = 1000 zł x 5% + 200 zł x 10% = (50 zł + 20 zł) = 70 zł środków na wirtualny portfel Partnera. Po upływie danego miesiąca kalendarzowego, wartość wyżej wskazanych Zamówień zeruje się i liczona jest od nowa.
12. Partner ma możliwość samodzielnej weryfikacji stanu swojego wirtualnego portfela na Koncie.

§ 6
Czas trwania Programu Partnerskiego

1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony. Organizator może jednak w każdym czasie zakończyć Program Partnerski, o czym poinformuje Partnerów z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, bez podania przyczyny, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paczkazrusiborza.pl lub też pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku zakończenia Programu Partnerskiego lub rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim, Partner nie traci zgromadzonych na wirtualnym portfelu środków, które będą mogły zostać wymienione przez Partnera na kupony rabatowe do wykorzystania przy dokonywaniu kolejnych Zamówień w Sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 7
Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Partnerów w rozumieniu RODO jest Organizator.

2. Dane osobowe przekazywane przez Organizatora zgromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić przystąpienie i uczestnictwo w Programie Partnerskim.

4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Programu Partnerskiego.

5. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Szersze informacje odnośnie celów i zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw podmiotów danych znajdują się w polityce prywatności Sklepu internetowego znajdującej się na stronie www.paczkazrusiborza.pl.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Programu Partnerskiego mogą być zgłaszane przez Partnera poprzez złożenie reklamacji Organizatorowi.

2. Złożenie reklamacji następuje pisemnie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@paczkazrusiborza.pl.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.02.2021.
2. Partner może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.paczkazrusiborza.pl.

3. Program Partnerski nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Regulamin sporządzono oryginalnie w języku polskim, a prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z jego stosowania jest prawo polskie.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Enter your search & hit enter