Regulamin sklepu internetowego Paczka Wędlin z Rusiborza

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin

1.1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl, w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

1.2. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.paczkazrusiborza.pl.

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

1.4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest dobrowolna, przy czym koniecznym jest jego zaakceptowanie w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, jak i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy składaniu Zamówienia lub rejestracji Konta.

1.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Definicje

a) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta.

b) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.

c) Kod rabatowy – kod nadawany przez Sprzedawcę, którego użycie w sklepie internetowym umożliwia otrzymanie rabatu w przypisanej do kodu wysokości.

d) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

e) Konsument – konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Od dnia 1 stycznia 2021 roku jako konsument na gruncie niniejszego regulaminu będzie traktowany również przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38a Ustawa o prawach konsumenta, art. 3855, 5564 
– 5565, 5765 Kodeksu cywilnego.

f) Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. Zbiór jest dostępny dla zarejestrowanego Usługobiorcy po zalogowaniu.

g) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

h) Paczka – dostępny w Sklepie internetowym zespół Produktów, w skład którego wchodzą łącznie Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, wchodząca wraz z innymi Produktami w skład Paczki.

j) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

k) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta przez Usługobiorcę w Sklepie internetowym Paczka Wędlin z Rusiborza.

l) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.

m) Sklep internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

n) Sprzedawca; Usługodawca – spółka Paczka z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876643, NIP: 6671770478, REGON: 367142448.

o) Subskrypcja – system sprzedaży związany ze zobowiązaniem Kupującego do okresowego nabywania Produktów, które dostarczane są do Kupującego cyklicznie, w ustalonym w harmonogramie dostaw okresie.

p) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

q) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Na gruncie Regulaminu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługami elektronicznymi są Konto oraz Formularz Zamówienia.

r) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

s) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

u) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą Formularza zamówienia i stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Produktów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości (dot. rodzaju i ilości Paczek, a także opcji „Bierz Co Chcesz!”), w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia.

3. Sklep internetowy

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl prowadzony jest przez spółkę Paczka z Rusiborza Derda spółka jawna z siedzibą w Słupcy, adres: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876643, NIP: 6671770478, REGON: 367142448.

Dane kontaktowe Sprzedawcy – adres dla doręczeń:

Paczka z Rusiborza Derda spółka jawna
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26
62-400 Słupca

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerami telefonów +48 504 216 197 oraz +48 63 275 89 10 (opłata jak za połączenie standardowe zgodnie z cennikiem właściwego operatora), a także poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@paczkazrusiborza.pl.

4. Niezbędne wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies,
b) posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej,
c) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

§ 2
Usługi elektroniczne

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi Elektroniczne. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowy o świadczenie w/w Usług elektronicznych.

2. Konto:

2.1 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas.

2.2 Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości stron internetowych Sklepu.

2.3 Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, następuje przez wykonanie łącznie dwóch kroków przez Usługobiorcę:

a) wypełnienie Formularza rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych Usługobiorcy, oznaczonych jako obowiązkowe;

b) kliknięciu pola „Zarejestruj się”;

c) Warunkiem ukończenia Rejestracji jest oświadczenie przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności;

d) Z Konta Usługobiorca może również korzystać przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia oraz utworzeniu hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorcy zostaje założone Konto;

2.4 Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania loginu i hasła osobom trzecim.

2.5 Założenie przez Usługobiorcę Konta oraz akceptacja Regulaminu oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie przez Usługodawcę aktualnych ofert Sklepu internetowego na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji.

2.6 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paczkazrusiborza.pl lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

3. Formularz Zamówienia:

3.1. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Kupującego przycisku „Zamów” lub przycisku „Zamów Paczkę z Rusiborza” na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu paczki do koszyka wypełnieniu Formularza zamówienia oraz dokonaniu płatności. W procesie składania Zamówienia należy kierować się informacjami zamieszczonymi na podstronach Sklepu internetowego.

3.2. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: termin dostawy Paczki, ilości Paczek, miejsce dostawy, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.3. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Kontakt ze Usługodawcą możliwy jest za pomocą:

a) poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kontakt@paczkazrusiborza.pl;

b) poprzez Biuro Obsługi Klienta, za pomocą numeru telefonu 48 504 216 197 oraz +48 63 275 89 10.

6. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług Elektronicznych:

8.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu lub Paczki, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

a) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paczkazrusiborza.pl;

8.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w treści reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b) żądania Usługobiorcy;

c) danych kontaktowych składającego reklamację;

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca zaznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 3
Zasady dokonywania zakupów

1. Ogólne zasady dokonywania zakupów

1.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów spożywczych, w tym wędlin oraz mięsa, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

1.2. Asortyment Sklepu internetowego może podlegać aktualizacji.

1.3. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia oraz inne formy wizualizacji oraz prezentacji Produktów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości. Wizualizacja ukazuje przybliżoną jakość wędlin. Sprzedawca zastrzega, iż z uwagi na proces powstawania wędlin – mogą one nieznacznie różnić się. W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący winien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

1.4. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, zawierające elementy istotne do zawarcia Umowy, takie jak cena, opis, parametry, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

1.5. Wszystkie Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego umieszczone na stronie internetowej sprzedawane są łącznie w ustalonych z góry proporcjach w formie Paczek.

1.6. Zawartość każdej Paczki obejmuje jedynie Produkty wskazane na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl. Kupujący nie ma możliwości wyboru poszczególnych składników Paczki, ich ilości, jak i nie może zrezygnować z konkretnego Produktu bądź zastąpić go innym. Powyższe nie dotyczy Paczki stworzonej w trybie „Bierz Co Chcesz!”.

1.7. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Produktów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

1.8. Sprzedawca określa ilość oraz wagę Produktów wchodzących w skład Paczki, jak i minimalną wagę Paczki, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl. Przy czym waga każdego z produktów może być mniejsza lub większa, jednakże odchylenie nie może przekraczać +/- 15 % wagi ustalonej przez Sprzedawcę – na co Kupujący wyraża zgodę.

1.9. Sprzedawca zobowiązuje się zachować minimalną wagę całkowitą Paczki, podaną na stronie internetowej Sklepu. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie Produktu lub Produktów wchodzących w skład Paczki, których waga może się różnić o +/- 15%, przy czym brak wymaganej wagi całkowitej Paczki będzie uzupełniany poprzez dodanie do Paczki innego produktu według uznania Sprzedawcy.

1.10. Kupujący uprawniony jest do zamówienia jednej Paczki, jak i jej wielokrotności, przy czym uzależnione jest to od przewidzianej na dany dzień liczby możliwych Zamówień, co znajduje odzwierciedlenie w kalendarzu wyznaczającym terminy dostaw dostępnym na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl.

1.11. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.paczkazrusiborza.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie.

1.12. Kupujący może złożyć Zamówienie po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim Konto zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub dokonywać zakupów bez Rejestracji.

2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówienia.

2.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu.

2.2. Kupujący zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu Zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

2.3. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się 
z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

2.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, która to informacja zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

2.5. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 2.4 powyżej zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

2.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.4. Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

3. Kupujący może podczas składania zamówienia skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy. Wpisanie kodu podczas składania Zamówienia powoduje naliczenie rabatu w wysokości przypisanej danemu kodowi.

4. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Kupujący nie ma możliwości jego anulowania, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 Regulaminu. Co nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej informacja obejmowała Produkty dostępne. W sytuacji braku dostępności poszczególnych Produktów wchodzących w skład Paczki, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący podejmie decyzję o dalszej realizacji złożonego przez niego Zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innym terminie lub na pomniejszenie Zamówienia o brakujący Produkt, Zamówienie zostanie anulowane. Dokonana przez Kupującego wpłata zostanie zwrócona.

6. Sprzedawca mając na uwadze komfort Kupującego, jak również bezpieczeństwo przy realizacji Zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takie pojawiły – będą konsultowane z Kupującym i realizowane za porozumieniem Stron.

§ 4
Sposób, termin i koszt dostawy

1. Dostawa Paczki jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Sprzedawca nie zapewnia Kupującemu możliwości osobistego odbioru Paczki ani poszczególnych Produktów wchodzących w jej skład.

3. Produkty są szczelnie zapakowane przez Sprzedawcę i dostarczane do Kupującego w opakowaniu termicznym pozwalającym na utrzymanie temperatury do 8°C oraz chroniącym je przed zepsuciem i wpływem czynników zewnętrznych nie dłużej niż przez 48 godziny od momentu wysłania tj. przerwania ciągu chłodniczego i przekazania kurierowi celem doręczenia.

4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Aktualne koszty dostawy oraz sposób ich pokrycia dostępne są na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl.

5. Termin realizacji dostawy Zamówienia uzależniony jest od preferencji Kupującego oraz dostępności zamówień na poszczególne dni. Termin realizacji dostawy Kupujący określa poprzez zaznaczenie odpowiedniego dnia dostawy w przeznaczonym do tego kalendarzu, znajdującym się w Formularzu zamówienia, przy czym możliwość zamówienia Paczki na dany dzień zależy od ilości już złożonych zamówień oraz możliwości produkcyjnych Sprzedawcy.

6. Sprzedawca realizuje wysyłki w zakresie dostaw krajowych w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

7. Dostawy do Kupujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki.

8. Z uwzględnieniem postanowień ust. 6 – 7 powyżej dopuszcza się dostawę 2 dni robocze po wybranym dniu dostawy, na co Kupujący wyraża zgodę.

9. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

10. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, kurier po ustaleniu indywidualnie z Kupującym może także – jeśli jest to możliwe – podjąć próbę dostarczenia Paczki w ten sam dzień w godzinach późniejszych. Nie ma możliwości odbioru Paczki w inny niż ustalony przy zamówieniu termin lub dzień następny zgodnie z ust. 8 powyżej.

11. W przypadku niedoręczenia Paczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Paczka wraca do Sprzedającego, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli wybrana została opcja „za pobraniem”. Za przyczynę leżącą po stronie Kupującego uznaje się również wskazanie błędnego adresu dostawy w Zamówieniu.

12. W przypadku niemożności doręczenia Paczki z przyczyn opisanych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, a w szczególności roszczenia o zapłatę w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „za pobraniem” i nie uiszczeniu należności.

13.  W przypadku, gdy dostawa Paczki nie będzie możliwa z powodu niemożności dojazdu pod wskazany w Zamówieniu adres lub niemożliwości dostawy Paczki na skutek przeszkód, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. złe warunki atmosferyczne, wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy, zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązujący w godzinach i dacie realizacji Zamówienia wskazanych przez Kupującego, dostawa odbywać się będzie w trybie przewidzianym regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej (w przypadku wysyłek krajowych: https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

14. Zaleca się, aby Kupujący będący Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktów (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego) po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół, a także niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy telefonicznie pod numerem telefonu + 48 504 216 197 lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@paczkazrusiborza.pl. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

15. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i spisania protokołu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu + 48 504 216 197 lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@paczkazrusiborza.pl.

16. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Paczki lub Produktów objętych Zamówieniem przez Kupującego, a także brak odbioru pod wskazanym przez Kupującego adresem, będzie traktowana jako naruszenie zasad Regulaminu i skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie w przypadku wyb rania opcji dostawy „za pobraniem”.

 

§ 5
Płatności

1. Cena Paczki wskazana na stronie Sklepu internetowego stanowi cenę brutto (zawiera podatek VAT), wyrażona jest w złotych polskich (zł). O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie będzie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny. Cena wyświetlona na stronie internetowej www.paczkazrusiborza.pl w dniu złożenia Zamówienia jest dla Kupującego wiążąca.

3. Płatność za Zamówienia z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, przy czym Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.
– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://poland.payu.com/. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3.2. Płatność przy odbiorze.

4. Płatność za Zamówienia z dostawą za granicę realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej, poprzez płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

5. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży (paragon/fakturę) po złożeniu Zamówienia i najpóźniej w chwili otrzymania płatności.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku, w formacie pdf, jpg lub innym umożliwiającym ich odczytanie i archiwizację oraz ich wysyłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta. W braku adresu poczty elektronicznej informacja o wystawieniu paragonu/faktury elektronicznej oraz sam plik zawierający dany dokument będzie przesyłana w postaci wiadomość SMS na podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta nr telefonu.

§ 6
Subskrypcja

1. Kupujący ma możliwość dokonania Zamówienia w ramach Subskrypcji. Polega ona na złożeniu Zamówienia, które z wybraną przez Kupującego częstotliwością odnawia się, bez konieczności składania przez Kupującego dodatkowych oświadczeń. Zamówienia w ramach Subskrypcji realizowane są cyklicznie, zgodnie z wybranym przez Kupującego harmonogramem dostaw, bez potrzeby składania za każdym razem kolejnego Zamówienia.

2. Subskrypcją objęte są Produkty dostępne aktualnie w Sklepie internetowym.

3. Po dodaniu Produktów do koszyka, w podsumowaniu Zamówienia, Kupujący ma możliwość wyboru, czy Zamówienie ma być realizowane cyklicznie.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji Zamówienia realizowanego cyklicznie, konieczne jest podanie przez Kupującego danych do karty płatniczej takich jak numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego oraz wybranie harmonogramu dostaw.

5. Kupujący ma również możliwość wyboru Subskrypcji podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Sprzedawcy, który dokona aktywacji Zamówienia cyklicznego w panelu Sklepu internetowego, a Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link do płatności i aktywacji Zamówienia cyklicznego.

6. Kupujący w ramach Subskrypcji ma możliwość wyboru następujących harmonogramów dostaw:

a) co tydzień;
b) co dwa tygodnie;
c) co trzy tygodnie;
d) co miesiąc;
e) co dwa miesiące.

7. W zależności od wybranego przez Kupującego harmonogramu dostaw, Kupujący będzie otrzymywać wybrane w ramach Zamówienia cyklicznego Produkty w powtarzalnych odstępach czasu, zgodnie z wybranym przez Kupującego harmonogramem dostaw.

8. Kupujący wybierając Subskrypcję, wyraża zgodę na cykliczne pobieranie za pośrednictwem serwisu PayU z jego karty płatniczej kwoty obejmującej cenę danego Zamówienia cyklicznego oraz koszt przesyłki.

9. W przypadku wyboru przez Kupującego Subskrypcji, płatności należne Sprzedawcy od Kupującego pobierane są cyklicznie, oddzielnie dla każdej z dostaw Zamówienia cyklicznego. Płatności pobierane są automatycznie z podanej przez Kupującego karty płatniczej, na dzień przed planowanym terminem dostawy Zamówienia cyklicznego.

10. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Kupującego danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta.

11. W przypadku nieuzyskania płatności za Zamówienie cykliczne, w szczególności z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej lub podania wadliwych danych Kupującego uniemożliwiających realizację płatności, a także z przyczyn leżących po stronie operatora systemu płatności, Sprzedawca wstrzyma realizację Zamówienia cyklicznego do czasu usunięcia przyczyny uniemożliwiającej realizację płatności i niezwłocznie zawiadomi o zaistniałej okoliczności Kupującego.

12. Brak zapłaty za dane Zamówienie cykliczne skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia cyklicznego w tym okresie.

13. Wszelkie informacje dotyczące wybranej przez Kupującego Subskrypcji znajdują się na Koncie. Kupujący ma możliwość zarządzania Subskrypcjami w ramach Konta, poprzez:

a) odwołanie Subskrypcji;
b) zmianę adresu wysyłki;
c) edycję Produktów w Zamówieniu cyklicznym;
d) zmianę harmonogramu dostaw.

14. Kupujący ma możliwość odwołania Subskrypcji poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji na Koncie lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Sprzedawcy. Dyspozycja odwołania Subskrypcji musi być dokonana najpóźniej do godziny [•] dnia poprzedzającego dzień dostawy. W przypadku przekroczenia ww. terminu, dyspozycja dotycząca odwołania Subskrypcji będzie miała skutek w stosunku do następnej dostawy.

§ 7
Prawo odstąpienia od Umowy.
Anulowanie Zamówienia

1. Zakupione produkty będące zawartością Paczki stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z czym Kupującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

2. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego Zamówienia, do momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę do Kupującego, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości anulowania Zamówienia, na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@paczkazrusiborza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 63 222 30 22. Anulowanie Zamówienia, o którym mowa powyżej, jest możliwe za zgodnym porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku porozumienia Sprzedawcy i Kupującego w zakresie anulowania Zamówienia, które zostało już opłacone przez Kupującego poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot wartości Zamówienia, pomniejszony o wartość prowizji PayU w wysokości [•]. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie [•]. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Produktów wadliwych na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

3. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy zgłaszać na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@paczkazrusiborza.pl lub pisemnie na adres Paczka Wędlin z Rusiborza Derda spółka jawna ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca.

4. W składanej reklamacji zaleca się:

4.1. Podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

4.2. Wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.

4.3. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację – co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep internetowy.

– Zalecenia powyższe mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

5. Reklamacje Produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności Produktów do spożycia.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ustosunkować się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądań Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

8. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).

4. Konsument uprawniony jest również do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe podawane są przez Kupujących przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także przy rejestracji Konta.

3. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego gromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie lub realizację Zamówienia.

5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu związanym
z wykonaniem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

6. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Szersze informacje odnośnie celów i zasad przetwarzania danych oraz praw podmiotów danych znajdują się w polityce prywatności oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach Sklepu internetowego, znajdujących się na stronie www.paczkazrusiborza.pl.

8. Sprzedawca może wysyłać Kupującemu informacje marketingowe i handlowe związane
z ofertą Produktów z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona przez Kupującego zgoda, którą można w dowolnym momencie odwołać kontaktując się ze Sprzedawcą na podane dane kontaktowe lub klikając w link wiadomości e-mail zawierającej informacje marketingowe lub handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Sprzedawca może się kontaktować z Kupującym w celu przekazania informacji marketingowych związanych z ofertą Produktów na podany przez Kupującego numer telefonu. Podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona przez Kupującego zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, którą można w dowolnym momencie odwołać kontaktując się ze Sprzedawcą na podane wyżej dane kontaktowe lub informując podczas rozmowy telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W celu lepszej komunikacji z Kupującym oraz szybszego przekazywania treści czy ofert, Sprzedawca umożliwia wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie powiadomień typu Web Push z poziomu przeglądarki. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Kupującego wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Kupujący powinien na komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Sprzedawca nie przetwarza żadnych danych osobowych Kupujących korzystających z powiadomień Web Push. Kupujący są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Sprzedawca nie ma dostępu.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Zmiana Regulaminu

4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, jak i zmian w funkcjonowaniu Sklepu internetowego niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych umów sprzedaży.

4.2 W przypadku Kupujących posiadających Konto w Sklepie internetowym, informacja o zmianie Regulaminu dokonana zostanie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy Rejestracji. Kupujący może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie Sprzedawcy, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca usunie Konto i poinformuje Kupującego o tym fakcie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). 

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Enter your search & hit enter